Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Goed Verhaal” verstaan: Tekst- en Vertaalbureau Goed Verhaal, gevestigd te Havenstraat 31, 2211EG Noordwijkerhout.

Onderstaande voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen Goed Verhaal en opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 1. Kwaliteit

Goed Verhaal verplicht zich tot het leveren van goed en professioneel werk, in overeenstemming met het doel en de wensen van de opdrachtgever.

Artikel 2. Offerte

2.1. Offertes van Goed Verhaal zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte.

2.2. Prijsopgaven en opgegeven termijnen voor vertalingen kunnen altijd worden herroepen indien Goed Verhaal vóór de opgaaf de volledige brontekst nog niet heeft kunnen inzien.

2.3. Alle prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2.4. Wanneer de opdrachtgever een offerte schriftelijk goedkeurt (of een voorstel van Goed Verhaal zonder offerte schriftelijk bevestigt), is sprake van een opdracht. Een opdracht is bindend en deze Algemene Voorwaarden zijn erop van toepassing. Goedkeuring per e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel wordt gelijkgesteld aan schriftelijke goedkeuring.

2.5. In een offerte van Goed Verhaal wordt de opdracht omschreven. De belangrijkste zaken zoals tarieven, aantal woorden en leveringstermijnen worden genoemd.

Artikel 3. Tussentijdse wijziging opdracht

Wanneer een opdracht na bevestiging wordt aangevuld of gewijzigd door de opdrachtgever, worden eventuele extra kosten hiervoor apart in rekening gebracht. Ook heeft Goed Verhaal dan het recht de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 4. Tussentijdse annulering opdracht

Wanneer de opdrachtgever een opdracht tussentijds annuleert, behoudt Goed Verhaal recht op het volle honorarium zoals is vastgelegd in de offerte/opdrachtbevestiging. Goed Verhaal is niet verplicht de reeds geschreven teksten te leveren.

Artikel 5. Verstrekken benodigde informatie

Goed Verhaal gaat ervan uit dat op het moment dat de offerte is goedgekeurd door beide partijen, de opdrachtgever alle benodigde gegevens en informatie voor het correct uitvoeren van de opdracht, helder en volledig heeft aangeleverd. De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te schrijven/corrigeren of te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Concepttekst en herziening

Indien de opdrachtgever binnen veertien dagen na levering van een tekst aangeeft dat correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Eenmaal herziening of aanvulling van een tekst is inbegrepen in iedere opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen worden apart in rekening gebracht.

Artikel 7. Geheimhouding

Goed Verhaal en opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun samenwerking uitwisselen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Dit geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Goed Verhaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren binnen veertien dagen, is Goed Verhaal niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Goed Verhaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 9. Niet afronden opdracht

Indien Goed Verhaal door overmacht niet in staat is een opdracht (tijdig) af te ronden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Hierbij zal Goed Verhaal haar best doen een passende oplossing te bieden. De opdrachtgever heeft na deze mededeling zeven dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. In dit geval vervalt de betalingsverplichting.

Artikel 10. Auteursrecht

Goed Verhaal is te allen tijde gerechtigd haar naam te laten vermelden bij een publicatie. Opdrachtgever heeft vooraf toestemming nodig om het werk van Goed Verhaal zonder vermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander dan afgesproken medium. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.

Artikel 11. Eigen gebruik

Zolang hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, heeft Goed Verhaal de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12. Betaling

12.1. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf deze datum. Als Goed Verhaal buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten moet maken, zijn deze altijd voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

12.2. Voordat een opdracht is afgerond, heeft Goed Verhaal het recht om verrichte werkzaamheden maandelijks in rekening te brengen.

12.3. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Goed Verhaal ter beschikking gestelde teksten te gebruiken.

12.4. Wanneer Goed Verhaal herhalende werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, zijn de opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden voor onbepaalde tijd geldig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5. Als gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor zorgen dat van Goed Verhaal redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, heeft Goed Verhaal het recht de opdracht neer te leggen. Goed Verhaal behoudt dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 13. Geschillen

In geval van geschillen proberen de partijen deze samen op te lossen. Is dit niet mogelijk? Dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Goed Verhaal.

Artikel 14. Handelsregister

Goed Verhaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67162509 in het handelsregister.